SN 2016afa
Host galaxy: NGC 5962
Discoverers: Xi Liao, Wei Gao, Yang Shen, Ang Li, Di Hu, Jiu Zhou, Mi Zhang, Peiyuan Sun and Xing Gao


Image date: 2016 03 16.130 UT
Mag: 17.4U; Type II; J2000.0 pos: 15h 36m 32.50s +16° 36' 36.4"
43 s exposure; 0.25m f/4 reflector
<< HOME